THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

Giải đáp những thắc mắc của người dân và doanh nghiệp về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung giao lưu
Nguyễn Văn C ( 80 Tuổi )
Gia Lai

Kính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường: 1. Trong trường hợp theo quyết định của Tòa án về việc thừa kế quyền sử dụng đất: con trai được thừa kế thửa đất của ba nhưng con trai sinh năm 2005, tòa án quyết định cho mẹ là người đại diện hợp pháp của con trai cho đến khi con trưởng thành. Trường hợp này chưa được quy định rõ ràng, xin hỏi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thể hiện thông tin người sử dụng đại diện là người mẹ; ghi chú như thế nào về người con? 2. Theo Điều 167 Luật Đất đai người sử dụng đất có được thực hiện đồng thời 2 quyền: Cho thuê lại quyền sử dụng đất và quyền thế chấp hay không?

Sở TNMT tỉnh Gia Lai

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 97 của Luật Đất đai năm 2013 thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất mà không cấp cho người đại diện của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

2. Luật Đất đai không có quy định về việc khi người sử dụng đất đã cho thuê lại quyền sử dụng đất thì không được quyền thế chấp bằng quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.